top of page

ORGANISASJONSPLAN FOR EGERSUND RACKETKLUBB

Innledning

Egersund Racketklubb har utarbeidet denne organisasjonsplanen for å informere medlemmer og andre om hva styret ønsker at klubbens ansatte og frivillige skal styre etter.

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget

Navn: Egersund Racketklubb

Stiftet: 10. mai 1917

Idrett: Tennis, padel, squash, bordtennis og badminton.

Postadresse: Sjukehusveien 24. 4370 Egersund

E-postadresse: post@egersundtennis.no

Bankkonto: 3270.07.83803

Bankforbindelse: Sparebank 1 SR-bank

Internettadresse: www.egersundtennis.no

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 969933446

Anleggsadresse: Sjukehusveien 24. 4370 Egersund

Telefon: +47 91 91 3788

 

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF

Registrert tilknytning til Rogaland idrettskrets

Registrert tilknytning til Eigersundidrettsråd

Registrert tilknytning til Norges tennisforbund, Norges bordtennisforbund og Norges squashforbund.
Registrert tilknytning til Tennisregion Sør-Vest

Klubbnummer i NIFs medlemsregister:24110

Årsmøtemåned: Innen utgangen av mars

 

Historikk

10. mai 1917 ble det stiftet en ny tennisklubb som fikk navnet Egersund Lawn Tennisklubb. Da lå banen på Nyeveien, på et areal mellom veien og Skytterhuset. Grunnen var eid av Egersund Skytterlag. I 1946 ble klubben tilsluttet Rogaland Idrettskrets og Norges Tennisforbund, og samtidig ble klubbens navn endret til Egersund Tennisklubb, og lovene justert. Klubben ble etter hvert større, hadde behov for mer plass, og flyttet til Lagård. Baneanlegget med 3 baner sto ferdig i 1981. I 1984 sto et nytt klubbhus ferdig på samme sted, mens en tennishall med 2 baner og garderober sto ferdig i 1990. Anlegget ble gitt navnet Egersund Tennissenter. I 2006 sto en squashhall i tilknytning til tennishallen ferdig. Anlegget skiftet navn til Egersund Squash-og Tennissenter. I 2010 ble det besluttet å forandre navnet til Egersund Racketklubb, som den heter i dag. I 2016 overtok Egersund Racketklubb aktiva og driften til Egersund Bordtennisklubb. Egersund Racketklubb er i dag en organisasjon med 3 avdelinger: tennis, squash og bordtennis. I april 2019 har klubben fått ett stort løft. Anlegget har nå byttet navn og heter B&G Racketsportsenter. Egersund Racketklubb har nå fått 1 ekstra bane innendørs, 1 ny Padelbane. 2 Badmintonbaner, ny inngang. Klubben har fått ny led belysning og nytt dekke på de to eksisterende baner.

Idrettslagets formål

Egersund Racketklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon derfor målet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

Visjon

Egersund Racketklubb sin visjon er: «Racketglede for alle».

 

Verdigrunnlaget

Norges idrettsforbund (NIF) har åtte verdier som er overordnet for alle lag/klubber som er organisert i NIF, og som ligger til grunn for idrettsorganisasjonens arbeid:
•Glede
•Helse
•Fellesskap
•Ærlighet
•Frivillighet
•Lojalitet
•Demokrati
•Likeverd

 

Disse verdiene skal være levereglene i Egersund Racketklubb.

 

Hovedmål

Egersund Racketklubb skal være en ledende racketklubb, og fortsette å fremme interessen for racketsport i Egersund og omegn ved blant annet å tilby organiserte treninger på alle sportslige nivå fra nybegynner til elite.

Delmål
•Øke medlemsantallet til 250medlemmer
•Utvide antallet deltakere i organiserte treninger til 125
•Utvide tilbudet til barn og unge i skoleferiene
•Utrede mulighetene for oppstart av tennisfritidsordning (TFO).
•Aktivt arbeide for å ha gode trenere i klubben, tilby gode ansettelsesforhold for trenere, og ha gode videreutdanningstilbud for eksisterende trenere og hjelpetrenere

Virkemiddel
•Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer for å øke medlemsmassen
•Bruk av hjemmesiden til informasjon og nyheter
•Arrangere aktiviteter og konkurranser gjennom hele tennisåret
•Ansette dyktige trenere og hovedtrenere til å drive organiserte treninger
•Jobbe aktivt med rekruttering gjennom hele året for å sikre jevnt tilsig av nye medlemmer
•Flytte utøvere mellom grupper for å holde spillernes utvikling og motivasjon oppe

Organisasjonskart for Egersund Racketklubb
Se siden: Org.kart

Styrets funksjon og sammensetning

Styret skal:
•Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål-og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
•Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
•Representere klubben utad
•Disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
•Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

 

Regler for Egersund Racketklubb

Retningslinjer for foreldre/foresatt
•Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Egersund Racketklubb men er du med følger du våre regler
•Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett –ikke du
•Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
•Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
•Lær barna å tåle både medgang og motgang
•Motiver barna til å være positive på trening
•Vis god sportsånd og respekt for andre.
•Ved uenighet snakker du med den det gjelder –ikke om
•Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Retningslinjer for utøvere
•Gode holdninger
•Respektere hverandre
•Lojalitet mot klubb og trenere
•Hjelpe hverandre
•Følge klubbens regler
•Stille opp for hverandre
•Ærlig overfor trener og andre utøvere.
•Godt samhold
•Stå sammen
•Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
•Vise engasjement
•Gode arbeidsholdninger.
•Stolthet av sin egen innsats.
•Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
•MOBBING ER IKKE AKSEPTERT

Retningslinjer for trenere

SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:
•Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
•Positive erfaringer med trening og konkurranse
•Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
•Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
•Vær et godt forbilde
•Møt presis og godt forberedt til hver trening
•Som trener er du veileder, inspirator og motivator
•Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
•Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
•Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
•Vis god sportsånd og respekt for andre
•Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
•Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

•En målrettet plan

•Progresjon i opplevelser og ferdigheter

•Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser

•Effektiv organisering
•Saklig og presis informasjon

•Kreative løsninger

•Fleksibilitet ved problemløsning

•Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

 

Mobbing

Mobbing eret problem i det norske samfunnet. Dette er noe idretten ikke aksepterer. Egersund Racketklubb har nulltoleranse for mobbing.

Alkohol

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL
Vedtatt av Idrettsstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. 

Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2.
All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite.

 

bottom of page